МОНГОЛ ДАХЬ САЙН ДУРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Архангай

Нийт СДҮА - 0

Сайн дурынхан -

цаг

Дэлгэрэнгүй
Баян-Өлгий

Нийт СДҮА - 4

Сайн дурынхан - 28

204 цаг

Дэлгэрэнгүй
Баянхонгор

Нийт СДҮА - 3

Сайн дурынхан - 835

2580 цаг

Дэлгэрэнгүй
Булган

Нийт СДҮА - 4

Сайн дурынхан - 86

1316 цаг

Дэлгэрэнгүй
Говь-Алтай

Нийт СДҮА - 2

Сайн дурынхан - 125

300 цаг

Дэлгэрэнгүй
Говьсүмбэр

Нийт СДҮА - 1

Сайн дурынхан - 35

70 цаг

Дэлгэрэнгүй
Дорноговь

Нийт СДҮА - 4

Сайн дурынхан - 107

692 цаг

Дэлгэрэнгүй
Дорнод

Нийт СДҮА - 1

Сайн дурынхан - 14

84 цаг

Дэлгэрэнгүй
Дундговь

Нийт СДҮА - 3

Сайн дурынхан - 108

315 цаг

Дэлгэрэнгүй
Завхан

Нийт СДҮА - 3

Сайн дурынхан - 36

106 цаг

Дэлгэрэнгүй
Орхон

Нийт СДҮА - 5

Сайн дурынхан - 320

410 цаг

Дэлгэрэнгүй
Өвөрхангай

Нийт СДҮА - 4

Сайн дурынхан - 337

676 цаг

Дэлгэрэнгүй
Өмнөговь

Нийт СДҮА - 5

Сайн дурынхан - 199

366 цаг

Дэлгэрэнгүй
Сүхбаатар

Нийт СДҮА - 1

Сайн дурынхан - 6

60 цаг

Дэлгэрэнгүй
Төв

Нийт СДҮА - 2

Сайн дурынхан - 6

18 цаг

Дэлгэрэнгүй
Увс

Нийт СДҮА - 2

Сайн дурынхан - 33

76 цаг

Дэлгэрэнгүй
Ховд

Нийт СДҮА - 2

Сайн дурынхан - 43

94 цаг

Дэлгэрэнгүй
Хөвсгөл

Нийт СДҮА - 6

Сайн дурынхан - 167

628 цаг

Дэлгэрэнгүй
Хэнтий

Нийт СДҮА - 2

Сайн дурынхан - 43

94 цаг

Дэлгэрэнгүй
Дархан-Уул

Нийт СДҮА - 7

Сайн дурынхан - 53

184 цаг

Дэлгэрэнгүй
Сэлэнгэ

Нийт СДҮА - 2

Сайн дурынхан - 20

90 цаг

Дэлгэрэнгүй
2767

Сайн дурынхан

8895

Цаг

72

Сайн дурын ажил

6114

Ашиг хүртэгч

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙГ ХАНГАХАД САЙН ДУРЫНХНЫ ОРОЛЦОО

11

Ядуурлыг устгах

1

Өлсгөлөнг устгах

23

Эрүүл мэндийг дэмжих

17

Чанартай боловсролын дэмжих

0

Жендерийн тэгш байдлыг хангах

0

Баталгаат ундны ус, ариун цэврийн байгууламжаар хангах

0

Сэргээгдэх эрчим хүчийг нэвтрүүлэх

1

Эдийн засгийн өсөлт, баталгаат ажлын байрыг бий болгох

0

Инноваци болон дэд бүтцийг хөгжүүлэх

0

Тэгш бус байдлыг бууруулах

0

Ээлтэй хот, иргэдийн оролцоог дэмжих

0

Хариуцлагатай хэрэглээг дэмжих

6

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөг бууруулах

0

Далай тэнгисийн нөөцийг хамгаалах

4

Хуурай газрын эко системийг хамгаалах

9

Энх тайван, шударга ёсыг цогцлоох

0

Хөгжлийн төлөөх түншлэлийг бэхжүүлэх