337

Сайн дурынхан

676

Цаг

4

Сайн дурын ажил

212

Ашиг хүртэгч

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙГ ХАНГАХАД САЙН ДУРЫНХНЫ ОРОЛЦОО

0

Ядуурлыг устгах

0

Өлсгөлөнг устгах

1

Эрүүл мэндийг дэмжих

1

Чанартай боловсролын дэмжих

0

Жендерийн тэгш байдлыг хангах

0

Баталгаат ундны ус, ариун цэврийн байгууламжаар хангах

0

Сэргээгдэх эрчим хүчийг нэвтрүүлэх

0

Эдийн засгийн өсөлт, баталгаат ажлын байрыг бий болгох

0

Инноваци болон дэд бүтцийг хөгжүүлэх

0

Тэгш бус байдлыг бууруулах

0

Ээлтэй хот, иргэдийн оролцоог дэмжих

0

Хариуцлагатай хэрэглээг дэмжих

0

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөг бууруулах

0

Далай тэнгисийн нөөцийг хамгаалах

2

Хуурай газрын эко системийг хамгаалах

0

Энх тайван, шударга ёсыг цогцлоох

0

Хөгжлийн төлөөх түншлэлийг бэхжүүлэх