Сайн дурын үйл ажиллагааны талаар ярилцъя: Ирээдүйн асуудал, чиг хандлагыг судлах нь

Энэхүү вебинар нь 2021 онд нийтлэгдсэн IAVE-ийн “Сайн дурын үйл ажиллагааны манлайлал: COVID-19-ийн туршлага”; Форумын “COVID-19 ба хөгжлийн төлөө сайн дурын үйл ажиллагааны ирээдүй”; UNV-ийн 2022 оны “Дэлхийн сайн дурын төлөв байдлын тайлан: Тэгш, хүртээмжтэй нийгмийг бий болгох” гэсэн стратегийн тайлангуудын үр дүнг танилцуулж, онцлох асуудлууд болон сайн дурын үйл ажиллагааны ирээдүйн талаар ярилцах боломж олгох юм.