Дэлхийн гэр бүлийн өдрөөр мод тарих сайн дурын ажил хийжээ.